Protestantse Stichting ‘De Fontein’ Nijkerk

2  Protestantse Stichting ‘De Fontein’ Nijkerk

Naam

De Protestantse Stichting ‘De Fontein’ Nijkerk is op 24 november 1998 opgericht als Stichting Hervormde Buitengewone Wijkgemeente Nijkerk. Na een kerkenraadsbesluit zijn de statuten gewijzigd en is de Stichting sinds 2005 een stichting als bedoeld in ordinantie 11, artikel 27, behorende bij de kerkorde van de Protestantse kerk in Nederland.

Doel

De Stichting heeft ten doel: het in standhouden van de Hervormde Wijkgemeente van bijzondere aard ‘De Fontein’ te Nijkerk.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  1. het scheppen van materiële voorwaarden die voor de realisatie van het doel nodig zijn, daaronder begrepen het bijeenbrengen van gelden
  2. alle andere wettige middelen welke dienstbaar kunnen zijn aan het gestelde doel

Bestuur

het bestuur bestaat uit de volgende leden :

de heer A. de Ruiter , voorzitter

de heer Th. H. G. Hogeveen, secretaris

de heer C. Molenaar, penningmeester

de heer G. van de Ruitenbeek, lid

contactgegevens : Protestantse Stichting ‘De Fontein’ Nijkerk, p/a Holkerbeek 21, 3861 PP Nijkerk

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning.

De Stichting heeft geen medewerkers in dienst.

Beleidsplan

Het in Artikel 2 van de statuten geformuleerde doel is:

  1. Doel

De stichting heeft ten doel: het in standhouden van de Hervormde Wijkgemeente van bijzondere aard ‘De Fontein’, te Nijkerk.

  1. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  2. het scheppen van materiële voorwaarden die voor de realisatie van het doel nodig zijn daaronder begrepen, het bijeenbrengen van gelden;
  3. alle andere wettige middelen, welke dienstbaar kunnen zijn aan het gestelde doel.

Vanaf de oprichting van de stichting in november 1998 zijn de financiële middelen aangewend om een kerkgebouw voor de Hervormde wijkgemeente De Fontein (mede) te financieren. Na de voltooiing van het kerkgebouw in 2011 richt de stichting zich nu op het verwerven van financiële middelen om enerzijds de financiële verplichtingen van de gemeente, bestaande uit zowel aflossing als rente, te verminderen en anderzijds gemeenteactiviteiten van Hervormde wijkgemeente De Fontein mogelijk te maken.

In 2019 is daarom een nieuwe obligatielening uitgeschreven waarop geïnteresseerden konden intekenen. Ingangsdatum van de lening is 1 januari 2020. Met de verkregen middelen konden de op 31 december 2019 nog niet geschonken obligaties volledig worden afgelost en werd aan de kerkrentmeesters bovendien nog een bedrag beschikbaar gesteld voor een extra aflossing op de lopende leningen voor kerkgebouw of pastorie. De stichting zal de aflossing van de obligaties, deels in 2026 en de rest in 2031, in overleg met kerkrentmeesters organiseren.

In de jaren 2020 tot 2025 zal de stichting initiatieven ondernemen en ondersteunen die er op gericht zijn om financiële middelen te verkrijgen om het de kerkrentmeesters van de Hervormde wijkgemeente De Fontein mogelijk te maken de obligatielening t.z.t. af te lossen, activiteiten behorende tot het ‘gemeente zijn‘ van de Hervormde wijkgemeente De Fontein in Nijkerk mogelijk te maken en zo nodig het opnieuw plaatsen van obligaties.

Jaarverslag 2023

De activiteiten van de Stichting omvatten het verwerven en het beheren van gelden ten behoeve van de Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard De Fontein te Nijkerk.
Als Stichting willen we ons blijven inzetten om de wijkgemeente De Fontein financieel te ondersteunen. Het gebouw is weliswaar, mede met middelen van de Stichting, gerealiseerd, maar er blijven kosten voor rente en aflossing van leningen.

In het verslagjaar kwamen de totale baten op € 31.111. Dat is ruim € 3.000 hoger dan 2022
(€ 27.936) door vooral hogere collecteopbrengsten voor huisvesting. Na aftrek van de betaalde obligatierente en de kosten was er een exploitatieresultaat van € 19.815 (2022: € 16.752) dat ten goede komt aan de Hervormde wijkgemeente De Fontein.

Voor 1 juli 2023 zijn de relevante gegevens van de Stichting geplaatst op de site van de Hervormde wijkgemeente De Fontein. Dit ter behoud van de ANBI status.

Wij danken de Heere God voor de bijzondere taak die Hij ons geeft. Wij ervaren dit als Zijn leiding bij de opbouw van onze gemeente. Als bestuur hopen wij ook in de toekomst onder Zijn zegen die werkzaamheden te kunnen uitvoeren die nodig zijn.

Nijkerk, Mei 2024

Bekijk hier het financieel verslag van 2023 

Bekijk hier het financieel verslag van 2022
Bekijk hier het financieel verslag van 2021
Bekijk hier het financieel verslag van 2020
Bekijk hier het financieel verslag van 2019
Bekijk hier het financieel verslag van 2018
Bekijk hier het financieel verslag van 2017