Hervormde wijkgemeente De Fontein

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard De Fontein
Telefoonnummer 033-2456966
RSIN/Fiscaal nummer: 8234.11.102
Websiteadres: www.defontein-nijkerk.nl
Kamer van Koophandel 76905551
E-mail: scriba@defontein-nijkerk.nl
Adres: Ds. Kuypersstraat 2
Postcode: 3863 CA
Plaats: Nijkerk
Postadres: Ds. Kuypersstraat 2
Postcode: 3863 CA
Plaats: Nijkerk

Gebruikt ANBI format van de Protestantse Kerk in Nederland versie 10-5-2021 – nummer 2

De Fontein is een hervormde wijkgemeente van bijzondere aard met rechtspersoonlijkheid (b.a.m.r) die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven: ‘Een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten’.

Het bijzondere van de gemeente is dat deze hecht aan het gereformeerde belijden maar toch openstaat voor evangelische invloeden. Dit uit zich met name in de liederenkeuze in en vormgeving van de diensten en de vrijheid je mening te mogen geven zonder daarop te worden aangekeken.

Daarnaast wil De Fontein een missionaire gemeente zijn: openstaan voor elkaar en de boodschap van het evangelie in de dagelijkse praktijk laten zien. Daarnaast participeert De Fontein in het interkerkelijke project de Huiskamer in het centrum van Nijkerk.

De leden van de gemeente vormen in velerlei opzichten een kleurrijk geheel die ondanks de verschillen in geloofsopvatting en geloofsbeleving met elkaar gemeente willen zijn.

Veel waarde wordt gehecht aan het vasthouden en betrekken van jongeren bij de gemeente.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat onder meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op De Fontein.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad. Deze bestaat uit :

1 predikant,

19 ouderlingen, onder wie 3 ouderling-kerkrentmeester

8 diakenen

De leden van de kerkenraad worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van Kerkrentmeesters, bestaat uit 3 ouderlingen-kerkrentmeester en 2 kerkrentmeesters die geen deel uit maken van de kerkenraad. Dit college is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van onder meer de begroting en de jaarrekening. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9)

C. Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zie verder: artikelen I t/m IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van de kerk en gemeente”.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Het beleidsplan 2021-2025 van De Fontein kunt u vinden via deze link: Meerjarenbeleidsplan 2021-2025.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant(en)  van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. Zie Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. Zie https://www.protestantsekerk.nl/thema/arbeidsvoorwaarden-kerkelijk-medewerkers/
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

De Fontein houdt naast de wekelijkse kerkdiensten andere activiteiten. Zo ondersteunt en helpt de diaconie waar mogelijk in financiële en praktische zin (onder meer via het Nijkerks Diaconaal Beraad). Binnen de gemeente vinden activiteiten voor jong en oud plaats, zoals jongerenplatform LEV, rondbrengen gebedspotten voor gezinnen, een soepactie voor mensen in de wijk, enzovoorts. Tevens stimuleert De Fontein jongeren een werkvakantie te doen, er zijn diverse acties gedaan / voorbereid om in 2022 een werkvakantie te kunnen doen.

Een overzicht van de activiteiten is te vinden op de website van De Fontein.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Het CIO heeft het ANBI-formulier geactualiseerd. De versie voor de Protestantse Kerk treft u hieronder aan. Gemeenten en diaconieën gebruiken voor de publicatie van de financiële gegevens de “ANBI-pagina” uit FRIS. FRIS toont uitsluitend de gegevens die in de exploitatie van een gemeente voorkomen.

I. Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Onder de lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.