Reglement vertrouwenspersoon 

 

Klachten en meldingen

Overal waar gewerkt wordt ontstaan misverstanden en worden er fouten gemaakt. Dat is in onze kerkelijke gemeente helaas niet anders. Zit u iets dwars, heeft u het gevoel dat iets niet helemaal klopt of heeft u een concrete klacht, dan kunt u dit altijd bij een kerkenraadslid melden. Wanneer u klachten heeft, vallend onder ongewenste omgangsvormen of grensoverschrijdend gedrag, waarbij u zich niet kunt of wilt wenden tot een kerkenraadslid of predikant, kunt u contact opnemen met één van de vertrouwenspersonen die op de website van De Fontein staan vermeld.

Grensoverschrijdend gedrag

Binnen de kerk hebben we als doel dat er voor iedereen een veilige omgeving is. Mochten er desalniettemin situaties ontstaan waarin íemand ervaart dat zijn of haar grens is overschreden, dan zijn er binnen de PKN regels opgesteld over hoe wij daar mee om moeten gaan. Deze regels zijn beschreven in een aantal documenten die zijn te downloaden van de website www.smpr.nl.
Ongewenste omgangsvormen kunnen in verschillende gradaties en op allerlei (online en offline) manieren voorkomen, al dan niet onder druk van geheimhouding, gedaan door een kerkelijk functionaris, ten opzichte van iemand binnen of buiten de gemeente, in een ambtelijke of een andere (op bevoegdheid en vertrouwen gebaseerde) relatie, waardoor vertrouwen geschonden en de grens van de integriteit overschreden wordt, en die daarom op gespannen voet staan met datgene wat ons in Gods Woord wordt voorgehouden ten aanzien van de omgang met de naaste.

We onderscheiden:
Seksuele intimidatie
Gedragingen met een seksuele lading waarmee iemand ongewenst wordt belaagd. Lichamelijke vorm zoals aanrakingen, verleidingspogingen en in de ergste vorm (poging tot) aanranding en verkrachting. Verbale vorm zoals seksuele dreigementen, schuine opmerkingen/grappen over uiterlijk of geaardheid.

Pesten en treiteren
Vijandig, vernederend of intimiderend gedrag, meestal gericht tegen iemand die niet (meer) in staat is om voor zichzelf op te komen. Dit kleineren gebeurt vaak en gedurende langere tijd op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door iemand te negeren, af te kraken, belachelijk te maken, buiten te sluiten of te isoleren, grappen te maken over privéleven, gebrek of nationaliteit, door geruchten/roddels te verspreiden of door stem of gebrek van het slachtoffer na te bootsen.

Discriminatie
Elke vorm van ongelijke behandeling op basis van ras, huidskleur, geslacht, levensovertuiging, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid, politieke voorkeur, uiterlijk of leeftijd.

Agressie en geweld
Dit omvat niet alleen lichamelijk geweld maar ook psychisch, verbaal, seksueel en indirect en dreigen met geweld. Onder ‘kerkelijk functionaris’ wordt verstaan: Een man of vrouw, die uit hoofde van een kerkelijk ambt of uit hoofde van een aanstelling door de kerkenraad in een niet-ambtelijke kerkelijke functie, of uit hoofde van een aanstelling in een bijzondere functie door groepen van gemeenteleden, binnen een gemeente een positie bekleedt die wordt gekenmerkt door het genieten van vertrouwen en het dragen van verantwoordelijkheid, en die vanuit die positie relaties kan aangaan en onderhouden met
gemeenteleden en anderen.

Vertrouwenspersoon

Vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de veiligheid in de kerk benoemt de kerkenraad- na overleg met de betrokkene – een of meer gemeenteleden tot vertrouwenspersoon. In de tekst wordt verder gesproken over vertrouwenspersoon. Deze benoeming geldt voor een periode van één jaar. Herbenoeming is mogelijk.

Over de vertrouwenspersoon en zijn of haar werk is het volgende te zeggen:
• De vertrouwenspersoon neemt deel aan het overleg tussen vertrouwenspersonen van de classis of in ander verband mocht dat binnen de PKN organisatie als zodanig zijn georganiseerd. Doel is kennis te delen.
• De vertrouwenspersoon legt verantwoording af aan de algemene kerkenraad van de Hervormde Gemeente, dit verslag wordt tevens gedeeld in de kerkenraden. Dit houdt in dat éénmaal per jaar van de werkzaamheden verslag uitgebracht wordt aan de kerkenraad. In dit verslag worden geen inhoudelijke mededelingen gedaan; er wordt alleen vermeld of en zo ja door hoeveel gemeenteleden de vertrouwenspersoon is benaderd, hoeveel gesprekken er zijn gevoerd en welke trends te onderscheiden zijn.
• De vertrouwenspersoon is neutraal, gaat vertrouwelijk om met de in vertrouwen verstrekte informatie en werkt volledig zelfstandig. Wel is de vertrouwenspersoon vrij om advies in te winnen van of overleg te plegen met deskundigen of (deelnemers van) het PKN netwerk. Bij een dreigende belangenverstrengeling zal de vertrouwenspersoon doorverwijzen naar een andere vertrouwenspersoon.
• De vertrouwenspersoon geeft waar nodig en naar behoefte vanuit de gemeente voorlichting over ongewenste omgangsvormen.
• De vertrouwenspersoon kan benaderd worden door leden of ex-leden van onze gemeente.
• De vertrouwenspersoon verzorgt de eerste opvang bij klachten die betrekking hebben op ongewenste omgangsvormen door:
a) hen die binnen de gemeente een functie bekleden of bekleed hebben
b) en die tijdens het uitoefenen van deze functie zich daaraan schuldig maken of hebben gemaakt.

Onder ongewenste omgangsvormen wordt onder meer verstaan seksuele intimidatie, pesten en treiteren, discriminatie, agressie en geweld.
• De taak van een vertrouwenspersoon is om mensen met een melding eerste opvang te verlenen. De taak ligt niet op het gebied van pastoraat, hulpverlening, rechtsbijstand of arbitrage. Het gaat om het bieden van een luisterend oor voor de melder en het samen welke vervolgstappen genomen zouden kunnen worden.
• De vertrouwenspersoon is verplicht de door melder toevertrouwde informatie vertrouwelijk te behandelen. De vertrouwenspersoon kan niets doen zonder de melder hiervan op de hoogte te brengen, een en ander met inachtneming van Nederlandse en Europese wetgeving.
• De vertrouwenspersoon vormt zich in het kader van de eerste opvang een beeld van de inhoud van de melding. In overleg met melder wordt getracht de aard, ernst en omvang van de melding vast te stellen. Vervolgens adviseert de vertrouwenspersoon, na advies te hebben ingewonnen bij de daarvoor aangewezen instanties binnen PKN, over een eventueel vervolgtraject.

Dat vervolg kan onder meer bestaan uit één van de volgende stappen of een combinatie daarvan:
a) contact opnemen met het meldpunt voor misbruik binnen PKN Nederland te weten:
SMPR (= seksueel misbruik pastorale relaties)
b het aan de orde stellen van de melding bij de wijkouderling, predikant, wijkkerkenraad of algemene kerkenraad of een andere instantie binnen de gemeente
c) zoeken van een instantie waar melder hulpverlening of therapie kan aanvragen
d) het doen van aangifte bij de politie.

• Bij het nemen van genoemde stappen kan de vertrouwenspersoon – wanneer melder daarom vraagt – besluiten melder bij te staan, bijvoorbeeld, bij het leggen van een eerste contact of het voeren van een eerste gesprek. De vertrouwenspersoon is daartoe niet verplicht. Wanneer de vertrouwenspersoon de melder daarin bijstaat dient deze voorafgaand aan een eerste contact of (inhoudelijk) gesprek, bij de gesprekspartner de positie van onafhankelijk en onpartijdig vertrouwenspersoon toe te lichten.
• Wanneer de vertrouwenspersoon van oordeel is dat verdere gesprekken met melder niet zinvol of ongewenst zijn, heeft de vertrouwenspersoon het recht om eenzijdig te besluiten tot het beëindigen van de gesprekken. Deze beslissing dient schriftelijk aan melder mee gedeeld te worden door de vertrouwenspersoon.
• Aan ieder die zich tot de vertrouwenspersoon wendt met een melding, zal in het eerste gesprek een kopie van deze instructie ter hand worden gesteld. De vertrouwenspersoon zal in dit gesprek een beknopte uitleg geven van de eigen positie en de te volgen procedures.
• De vertrouwenspersoon kan op verzoek van de betrokkene nazorg verlenen, dan wel verwijzen naar professionele organisaties.
• De vertrouwenspersoon is gerechtigd en wordt geadviseerd cursussen en seminars te volgen, vergaderingen bij te wonen en literatuur aan te schaffen ter ondersteuning van de uitoefening van de functie. De vertrouwenspersoon dient daartoe zelf een scholingsplan in bij de kerkenraad.
• De kosten die de vertrouwenspersoon maakt in de uitoefening van de functie, zullen op basis van declaratie door de kerk worden vergoed. Declaraties worden ingediend bij de penningmeester van het college van kerkrentmeesters.

Aldus vastgesteld door de kerkenraad van De Fontein

Nijkerk, oktober 2022