Identiteit

Protestantse kerk
De Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard De Fontein te Nijkerk is als Hervormde gemeente onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland en weet zich verbonden met de kerk der eeuwen en haar traditie.

Identiteit
De identiteit van deze gemeente is onder te brengen onder één naam: ‘Jezus Christus.’ We zijn gerechtvaardigd door het offer van Jezus Christus en door het geloof in Hem. We weten ons Zijn eigendom en leven in het diepste vertrouwen dat we niet voor eigen rekening leven en straks zullen sterven. Hij is het fundament van ons bestaan.

De identiteit kan inhoudelijk uitvoeriger worden beschreven. De gemeente De Fontein kenmerkt zich door een combinatie van twee woorden: reformatorisch en evangelisch. Beide woorden hebben, om de juiste betekenis van de woorden weer te geven, uitleg nodig.
 

 • Reformatorisch: deze term wil in de eerste plaats zeggen dat de Bijbel de enige bron is voor de prediking en het geloof. De gemeente wil staan in de traditie van de Reformatie in de 16e eeuw.

  Woorden die daarmee naar voren komen zijn: ‘Sola Scriptura’ (alleen de schrift, niet de traditie is bron van openbaring), ‘Sola Gratia’ (alleen de genade van Jezus Christus is het die ons behoudt) en ‘Sola Fide’ (alleen door het geloof in Jezus Christus worden wij gered).

  Graag voegen wij er een uitdrukking bij: ‘Tota Scriptura’ (de gehele schrift). Hiermee willen we aanduiden dat niet een selectie uit de schrift bepaald en gekleurd wordt door één manier van geloofsbeleving, maar de totale Bijbelse boodschap, met haar veelkleurigheid in geloofsverstaan en beleving, scherper uit de verf komt.
   

 • Evangelisch: onze gemeente wordt op een aantal facetten positief beïnvloed door de evangelische stroming: we zijn gehecht aan de Bijbel als Gods onfeilbaar Woord met al zijn consequenties voor de dagelijkse geloofspraktijk.

  Ook leggen we de nadruk op een persoonlijke band met Jezus en de aandacht voor het brede werk van de Heilige Geest. We zingen naast de psalmen ook uit het Liedboek voor de Kerken en eventueel uit andere bundels
   
   

Prediking
Als het gaat om de prediking stellen we de volle breedte van de Bijbel aan de orde in een, voor iedereen, begrijpelijke taal. Verder hechten we aan een prediking die niet alleen de nadruk legt op de rechtvaardiging door het geloof in Jezus Christus, maar ook aandacht heeft voor de heiliging van ons leven als vrucht van die rechtvaardiging.

De prediking richt zich dus ook op de concrete levenswandel waar die heiliging vooral zichtbaar wordt. Belangrijke vragen komen naar voren als we het hebben over die concrete levenswandel: ‘Hoe staan we als christenen in deze tijd?’ ‘Hoe geven we inhoud aan de Bijbelse opdracht om in een ontkerstende samenleving een leesbare brief van Christus te zijn?’

Het is onze overtuiging dat gelovigen in deze tijd sterke behoefte hebben aan Bijbelse leiding en sturing, aan ondersteuning en bemoediging in het staande blijven in wat de Bijbel zelf ‘een geestelijke strijd’ noemt.

Het is ons verlangen en streven om aan kinderen en jongeren een ruime plaats te geven. We willen daarom een kindvriendelijke en toegankelijke  gemeente zijn waar iedereen zich thuis voelt.
 

Gemeente
De gemeente die elke zondag samenkomt om te luisteren naar wat God tot hen te zeggen heeft, om Hem te aanbidden en te danken en om elkaar te ontmoeten, zien wij als het lichaam van Jezus Christus.

Dit betekent dat we een appèl doen op de gaven en mogelijkheden van gemeenteleden om zich binnen, maar ook buiten de gemeente dienstbaar te maken voor God.

De Heilige Geest spoort ons aan om het evangelie van de verzoenende liefde van God door te geven aan alle mensen in deze wereld.
We zijn daarom een open gemeente die het offer van Jezus Christus wil uitdragen.

 
Ten slotte is het evangelie voor deze gemeente een werkelijkheid die ons tot de diepst mogelijke vreugde brengt.
We hopen dat die vreugde zichtbaar is aan de buitenkant (vrolijk), maar vooral ons totale bestaan doortrekt (vreugde).

We zijn verlost en bevrijd door Jezus Christus.

Wijkkerkenraad februari 2009

 

Loading

ACTIVITEITEN

20 september Beth Moore-studie
23 september Basiscatechisatie
1 oktober Noadja
7 oktober Basiscatechisatie
10 oktober Seniorenmiddag

EXTERNE EVENEMENTEN

LOCATIE & ROUTE

Wilt u een dienst bezoeken?

Onze kerk kunt u vinden op het volgende adres:
Dominee Kuypersstraat 2, Nijkerk

Klik hier voor de routebeschrijving

ANBI

ANBI-status